Τμήμα Προσωπικού

Χειρίζεται θέματα πρόσληψης
και υπηρεσιακής κατάστασης
του προσωπικού, μεριμνά
για συγκρότηση ομάδων
εργασίας, συμβουλίων
και επιτροπών καθώς και για τις
μετακινήσεις και μετακλήσεις προσωπικού.

Τμήμα Γραμματείας

Διακινεί την αλληλογραφία,
τηρεί το πρωτόκολλο και το γενικό αρχείο,
μεριμνά για τη καλή λειτουργία του
τηλεφωνικού κέντρου και για την
βεβαίωση της ακρίβειας
των αντιγράφων και φωτοτυπιών.

Τμήμα Οικονομικού

Μεριµνά για την εκκαθάριση των αποδοχών,
την κατάρτιση του Τακτικού Προϋπολογισμού
και του Προϋπολογισμού Δηµοσίων Επενδύσεων,
την είσπραξη κάθε εσόδου και
τα θέµατα που σχετίζονται
µε τα ασφαλιστικά ταµεία.

Τμήμα Προμηθειών

Μεριµνά για την προµήθεια εξοπλισμού
ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, την
διαχείριση και εκποίηση υλικών και
τον έλεγχό αυτών και την τήρηση
του κτηματολογίου
του ΕΚΕΦΕ "Δ".

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Μεριµνά για την στέγαση των Υπηρεσιών,
τον καθορισµό των κτιριακών εγκαταστάσεων
την κίνηση των οχηµάτων
την φύλαξη των εγκαταστάσεων
του ΕΚΕΦΕ "Δ" και διαχειρίζεται
την αποθήκη διοικητικής µέριµνας.

Τμήμα Οργάνωσης και Παραγωγικότητας

Εισηγείται µέτρα για την καθιέρωση
προσφορότερων µεθόδων,
βελτιστοποιεί τα ήδη υπαρχοντα έντυπα,
έχει στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας,
και μεριμνά για την μηχανοργάνωση
των διοικητικών υπηρεσιών.

Προϊστάμενος: Κουτσουρά Ιωάννα, Τηλέφωνο : 210 / 65 03 033, FAX : 210 / 65 12 172
Γραμματέας: Τσαπίνου ΜαρίαΝέα - Ανακοινώσεις

  • Δεν είστε συνδεδεμένος...

Όλες οι ανακοινώσεις...